Underhåll

Ett eftersatt underhåll av träfönster kan i värsta fall ge så stora skador på karmar och bågar att hela fönstret måste bytas ut, se Skador. För att öka beständigheten är det därför viktigt att underhålla dem kontinuerligt. Ett sådant underhåll omfattar i första hand ommålning av de yttre ytorna med jämna mellanrum. Men det omfattar även kontroll av kittning, beslag och tätningslister och eventuell lagning, justering eller utbyte.

 

Hur ofta som fönstren behöver målas om beror till stor del på deras konstruktion, åt vilket väderstreck de vetter och hur de är placerade i fasaden. Fönster mot söder är mer utsatta för väder och vind än fönster åt andra väderstreck. På en söderfasad kan skillnaderna mellan högsta och lägsta temperaturen under ett dygn vara mycket stor. På dagen värmer solen upp fasaden och på natten kyls den ner ordentligt, speciellt om den soliga dagen följs av en klar natt. Dessa temperaturvariationer sliter hårt på fönstren och de behöver därför underhållas oftare. Fönster som sitter placerade långt in i fasaden, är mer skyddade än fönster placerade i fasadliv.

 

De rekommendationer som finns från fönstertillverkare och förvaltare angående ommålningsintervall innebär att målade fönster bör målas om första gången efter 10 år och därefter vart 7:e år. Även forskningsresultat visar på att detta är rimliga rekommendationer. I många fall behövs inte så täta målningsintervall utan 10-15 år är kanske mer rimligt.

 

Den normala gången vid ommålning av träfönster är följande:

 

 

Fönster av trä med utvändig beklädnad av aluminium skall normalt inte behöva något större underhåll av de utvändiga ytorna under fönstrets livslängd. Detsamma gäller för fönster av aluminium eller plast. En rengöring av de utvändiga ytorna bör dock göras lite då och då. Även dessa fönster skall kontrolleras kontinuerligt med avseende på kondition och funktion.

 

Fönster med målade invändiga ytor ommålas lämpligen i samband med inre renovering av byggnaden, vilket normalt sker vart 15-20 år.

 

På Internet finns flera bra sidor som i detalj redovisar hur träfönster kan underhållas, se länkar nedan.

Länkar

Auktorisationsnämnd FÖNSTER

http://www.aukt-fonster.se

 

Vi i Villa – Gör det själv

http://www.viivilla.se/gordetsjalv.asp?direct=1&sCat=135

 

Byggnadsvård Näs – Rådgivning och böcker

http://www.bvn.nu

Referenser

CARLSSON, B. et al. 1997. Långtidshållbarhet vid underhållsmålning av träfönster – Jämförelse mellan traditionell ommålning och fönsterrenovering enligt A13-metoden. SP Rapport 1997:21, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Borås.

 

Fönster. Projektering Byggande Underhåll. 1984. AB Svensk Byggtjänst, Lund.

 

NORÈN, J. B-I. ANDERSSON. 1999. LCA av träfönster och trä-aluminiumfönster. Rapport P 9912055, Trätek, Stockholm.

 

 

Ett relativt nytt fönster utan uppenbara tecken på ommålningsbehov.

Foto: A Ekstrand-Tobin

 

Fönster som befinner sig mellan två målningscykler. Målningen börjar att spricka på de nedre delarna av fönstret. Men det klarar sig ett par år till innan ommålning.

Foto: A Olsson-Jonsson

Fönster i behov av ommålning. Sprickorna i målningen på fönstrets nedre delar börjar bli många och stora. Målningen på fönstrets övre delar är intakt, den har till viss del skyddats av fönsternischen.

Foto: A Olsson-Jonsson