Boende och fukt

Luftens fuktinnehåll i en bostad

Luftens vatteninnehåll utomhus varierar ständigt beroende på utetemperatur, nederbörd och vind. Varm luft kan innehålla mer vattenånga än vad sval och kall luft. Nederbörd höjer luftens fuktinnehåll.

 

Uteluftens väg in i bostaden sker genom vädring, luftströmning genom ventiler och otätheter. Det är oftast uteluftens fuktinnehåll som fortfarande råder när den väl är inne. I inneluften påverkas den sedan av en hel rad faktorer.

 

Vid snabba väderomslag kan det tillfälligtvis vara högre vatteninnehåll i luften ute än inne, men den vanliga situationen är att luftens fuktinnehåll får ett fukttillskott inomhus genom verksamhet och att människor och djur vistas i lokalerna. De källor som ökar fuktinnehållet i luft inomhus är:

Som exempel kan en familj på två vuxna och två barn tillföra själva och med sin verksamhet dagligen mellan 7-10 kg vatten till luften per dygn. Exempelvis tillförs inneluften via utandningsluften minst ett kg vatten per person och dygn och hänger man en tvätt på tork avger den ca 3-4 kg vatten till luften under torktiden.

 

Den slutliga nivån på fuktinnehållet inne regleras av ventilationens effektivitet, eventuell absorption i porösa material och naturligtvis ifall man har någon form av avfuktning.

 

Mätkurvorna visar hur fukttillskottet i inomhusluften i en 4-personers familj varierar under ett dygn. Utöver familjens utandningsluft tillkommer diverse moment som visas med pilarna.

 

 

Om inte den fuktiga luften ventileras bort kan det skapa fuktproblem genom till exempel kondensbildning på fönster eller andra svalare ytor i bostaden. I synnerhet är en god ventilation i våtrum och sovrum av stor vikt.

 

Vintertid är luften ute kall och har lågt innehåll av vattenånga eftersom kall luft inte kan innehålla större mängder fukt, När denna luft kommer in är halten vattenånga fortfarande låg men temperaturen ökar och följaktligen sjunker den relativa luftfuktigheten. Läs mer i Fakta om fukt. Är fukttillskottet från människor och verksamhet normal och ventilationen fungerande ska inte resultatet behöva bli så fuktigt inomhus vintertid. Vid högre fukttillskott blir det problem bl a med kondens på insidan av fönster. Vanligen ser man detta först i våtrum, i köket och ibland även i sovrum. En ständig uppfuktning av fönster leder till Mögel och röta. Effektiv ventilation är därför viktigt i dessa rum.

 

Sommartid är luften ute varm och har oftast hög relativ fuktighet. Under denna period kan man få problem med kondens av fukt på ytor i svalare rum som t ex i källare.

 

Kök och våtrum är utrymmen med hög fuktproduktion.

Bild: SP

 

Att minska fukten inomhus

Hur kan man då minska fuktinnehållet i luften inomhus så att kondensproblem inte uppstår?

 

RÅD

  • Kontrollera (genom avläsning av vattenmätaren före och efter en period utan vattenanvändning) att inte det pågår läckage någonstans i bostaden.

  • Förhindra att vattenånga avgår vid matlagning genom att laga maten med locket på och med påslagen köksfläkt. Förvissa dig om att filter är rena och att fläkten är effektiv.

  • Förhindra att vattenånga från duschrum och våtbastu läcker ut till övriga bostaden. Torka av duschplatsen efter användande och öppna fönstret, inte dörren till övriga huset. Förvissa dig om att alla våtrum har en god frånluftsventilation.

  • Förhindra avdunstning från våt tvätt genom att torka tvätt antingen ute (ej för pollenallergiker) eller i ett torkrum med god värme och ventilation. Källarrum är ibland dåliga torkrum. Bästa torkningen (i fukthänseende) sker med företrädelsevis kondenstorktumlare eller att en kondensavfuktare ställs in i torkrummet. Dåliga anslutningar av frånluftskanaler från andra typer av torktumlare, skåp eller rum kan sprida fuktig luft till övriga bostaden.

  • Förhindra avdunstning från fria vattenytor genom att täcka över akvarier, pooler och andra öppna vattenytor i möjligaste mån.

  • Förhindra avdunstning från diskmaskinen genom att låta den torka och svalna med stängd lucka.

  • Förhindra högt fukttillskott i sovrummen, vilket det naturligt blir av utandningsluften, genom att ha ordentligt med tilluftsventiler i alla sovrum och god luftväxling.

Referenser

EKSTRAND-TOBIN, A., I. SAMUELSON. 1994. Fukt och ventilation - metodjämförelse i fält. SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Borås. SP Arbetsrapport 1994:36

 

HAGENTOFT, C.-E. 2002. Vandrande fukt Strålande värme - så fungerar hus. Studentlitteratur.

 

PERSSON, A., B. JONSSON, P.-O. MARKLUND, P. WICKMAN, S.-O. ERIKSSON. 1994. Kondens på fönster - orsaker, åtgärder, dimensionering. Stockholm.

 

SOCIALSTYRELSEN. 1988. Ventilation - En kunskapsöversikt. Stockholm.

 

Växter bidrar till att öka inneluftens fuktinnehåll.

Foto: A Olsson-Jonsson

 

Tillskott av vattenånga från olika källor i en bostad
 

 

 

 

 

Vatten kan avdunsta från akvarium.

Foto: A Ekstrand-Tobin

Diskmaskinen avger vattenånga.

Foto: A Ekstrand-Tobin

Vattenångan från matlagning kondenserar på altandörren.

Foto: A Ekstrand-Tobin